Ändring i lagen om sjuklön

Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 68 och 15 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse. 2 §2 Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen. Utan hinder av första stycket får avvikelser göras från 8 § andra stycket, 9 § och 10 a § första och andra styckena genom kollektivavtal som på arbets-tagarsidan har slutits eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisa-tion som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek enligt 6 § första stycket och av-drag enligt andra stycket samma paragraf får också bestämmas på det sättet. En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa av-talet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagar-organisationen, under förutsättning att de sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal. 6 §3 För dagar i en sjuklöneperiod enligt 7 § som arbetstagaren gått miste om lön och andra anställningsförmåner till följd av nedsättningen i arbets-förmågan utgör sjuklönen 80 procent av anställningsförmånerna före avdrag enligt andra stycket. Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Avdraget ska motsvara 20 pro-cent av den sjuklön som belöper på summan av de anställningsförmåner som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka. Om arbetstagaren under de senaste tolv månaderna till följd av bestäm-melserna i andra stycket fått avdrag från sjuklönen vid tio tillfällen, ska av- drag för ytterligare sjuklöneperioder inte göras. Om avvikelse från vad som följer av andra stycket föreskrivs i 15 §. 7 §4 Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsför-måga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalender-dagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren. En sjuklöneperiod börjar dock senast dag för vilken arbetstagaren erhåller sådan reseersättning som avses i andra stycket. En sjuklöneperiod som börjat löpa bryts om anställningen upphör. 1 Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311. 2 Senaste lydelse 2007:1004. 3 Senaste lydelse 1997:569. 4 Senaste lydelse 2004:1240.

SFS 2018:648

Publicerad

den 7 juni 2018 2

SFS 2018:647

S om sjukperiod anses sådan tid under vilken arbetstagaren i oavbruten följd lider av sjukdom som avses i 4 §. Sjukperioden omfattar också tid då arbetstagaren för att underlätta återgång i arbetet i stället för sjuklön erhåller ersättning för resor till och från arbetet. Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den till-sammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar. Inget ytterligare karensavdrag en-ligt 6 § ska då heller göras. 8 §5 Sjuklön ska inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter det att hindret upphört. Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön för mistade förmåner under tid från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan under denna tid genom intyg av läkare eller tandläkare. Intyget behöver inte innehålla när-mare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Om sjuklön utges för mistade förmåner under tid före anmälan ska den första ersättningsdagen anses som sjukanmälningsdag. Finns det ett beslut enligt 10 § är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuk- lön om arbetstagaren inte iakttar vad som har ålagts honom i beslutet. 15 §6 Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket första meningen gäller för arbetsgivaren betalas sjuklön ut till arbetstagaren utan sådant avdrag som avses i 6 § andra stycket. Till en sjöman på fartyg som inte uteslutande går i inre fart betalas sjuklön ut utan sådant avdrag som avses i 6 § andra stycket. Med inre fart avses detsamma som i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sjuklöneperiod som har påbörjats före ikraftträdandet. 3. Vid beräkning av antal tillfällen med avdrag på sjuklönen enligt 6 § ska ett avdrag för karensdag som har gjorts enligt föreskriftens äldre lydelse likställas med ett tillfälle med karensavdrag. Vidare ska karensdag likställas med karensavdrag dels vid återinsjuknande enligt 7 §, dels för den som före ikraftträdandet har fått ett beslut om särskilt högriskskydd enligt 13 §. På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL Kjell Rempler (Socialdepartementet)