Nya och ändrade lagar 2019

Nya och ändrade lagar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker

Ny förordning AFS 2018:4 ersätter AFS 2005:1

Risker som inte är smittorisker flyttas till andra föreskrifter.

Ny regel (16, 22 §§) i föreskriften handlar om att arbetsgivaren är ansvarig för tvätt av arbetskläder (minst 60 °C) som används i sjukvården. En annan viktig nyhet är krav på att använda säkra avfallsbehållare för vassa föremål som sprutor och detta gäller även vid hembesök. Slutligen införs sanktionsavgifter för brott mot bestämmelserna.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar

EU-förordning som nu blir svensk lag. 2013/59/Euratom

Bestämmelserna gäller även för sådan verksamhet som avses i 6 kap. 15 § strålskyddslagen (2018:396) där en människa avbildas utan medicinskt syfte med en metod som medför exponering för joniserande strålning och avbildningen sker i en verksamhet som har tillstånd till medicinsk exponering.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0059

Ändring av AFS 2007:5 om gravida och ammande arbetstagare

Skärpning av reglerna i föreskrifterna om skydd av gravida personer mot toxoplasma och virus orsakande röda hund (rubeola).

En medarbetare, som har anmält till arbetsgivaren att vederbörande är gravid, får inte sysselsättas i arbete där hen riskerar att exponeras för rubella eller toxoplasma, om hen saknar fullgott immunitetsskydd mot smittämnet.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/gravida-och-ammande-arbetstagare-afs-20075-foreskrifter/

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Lag (1996:1156) om receptregister upphävs av detta.

Framförallt gäller kap 9 för sjukvården. Där står: 1 § /Träder i kraft I:2022-06-01/ Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården som innefattar ordination och förskrivning av läkemedel eller andra varor ska

1. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan, och

2. vid en elektronisk förskrivning lämna de uppgifter till den nationella läkemedelslistan som anges i 3 kap. 8 §.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181212-om-nationell-lakemedelslista_sfs-2018-1212

Apoteksombud sluta ta emot kasserade läkemedel

Ändrat producentansvar för läkemedel betyder att apoteksombuden slutar ta emot kasserade läkemedel.

Detta framgår av Förordning (2018:1111) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.

https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2018/1100-1199/d_3276558-sfs-2018_1111-forordning-om-andring-i-forordningen-2009_1031-om-producentansvar-for-lakemedel

Ändrade regler om karensdag

Lag (2018:647) om ändring i socialförsäkringsbalken innebär i korthet att man istället för en karensdag får ett avdrag baserat på 20 procent av en normal veckoarbetstid.

https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2018/600-699/d_3263081-sfs-2018_647-lag-om-andring-i-socialforsakringsbalken

Nya regler i vårdgarantin

Garantin ändras så att den istället för som tidigare anger att bedömning skall ske av läkare numera kan ske av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal. Ändringen förs in i Patientlagen 2014:821.

Lag (2018:554) om ändring i patientlagen (2014:821)

https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2018/500-599/d_3262988-sfs-2018_554-lag-om-andring-i-patientlagen-2014_821

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 1 januari gäller nya regler som innebär att man varje månad lämnar arbetsgivardeklaration och inkomstuppgift på individnivå varje månad.

Regleras i Skatteförfarandelagen (SFS 2017:387)

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/nyttarbetsgivardeklarationpain dividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html