Att leda och styra mott rätt kvalitet!

I dag talas det allt mer i svensk sjukvård om behovet av professionella system för ledning och styrning för att uppnå rätt kvalitet i medicinska verksamheter. Detta kan mot bakgrund av att de som tror att säkring av kvalitet är en administrativ process som består i att fylla i ett antal blanketter vara aningen motsägelsefullt.

Men egentligen är detta helt naturligt då professionell ledning och styrning krävs av de verksamheter som vill säkerställa den egna kvalitén.

För att förstå detta måste vi förstå att professionellt ledarskap alltid innebär att någon eller några leder och andra följer. De som följer måste då veta vad de skall göra i varje arbetsmoment så att de agerar på det sätt som ledningen bestämt. Den eller de som leder måste således föra ut informationen om hur de vill att organisationen skall arbeta. De måste också föra ut information om alla de lagar, regler och policys som man skall följa om man arbetar inom hälsa och sjukvård.

Många av dem som idag leder verksamheter inom hälsa och sjukvård är mycket väl meriterade vad gäller den medicinska verksamheten. Men tyvärr saknar många en adekvat ledarutbildning. Detta i en tid  då kraven på att vara ledare ökar allt mer då den hierarkiska ledningen ersätts av en modernare delegerad ledarstil.

En delegerad ledning ökar den enskilda individens engagemang och motivation och leder alltid till bättre resultat än ”godsägarstilen” d v s där en person ensam utgör hela ledningen.

Men den grupp som leder verksamheten måste har tillgång till ett effektivt lednings- och
styrsystem för att kunna föra ut den information som medarbetarna behöver för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter.

Så skapas den kvalitet som dagens patienter kräver och som vårdvalet egentligen syftar till att skapa. En kvalitet som bara kan mätas genom enkäter till verksamhetens intressenter d v s patienter, anhöriga, personal, huvudmän och myndigheter.

En kvalitet som också marknadsförs på det mest effektiva sättet d v s genom nöjda intressenter…