Sjukvårdstjänster eller inhyrd personal?

Skatteverkets tolkning av momsreglerna

Vid bedömning av om en tjänst omfattas av undantaget från skatteplikt för sjukvård är det avgörande om säljarens tjänst som sådan omfattas av undantaget.

Skatteverket anser att uthyrning av personal till en köpare som bedriver sjukvård som huvudregel ska omfattas av skatteplikt. Uthyrning av personal är inte en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård. Det gäller även om den uthyrda personalen ska utföra vårdtjänster hos köparen. Det är fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande.

Bestämmelserna om undantag från skatteplikt i 3 kap. 4 och 5 §§ ML ska tolkas mot bakgrund av bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet. Av EU-domstolens praxis (C-434/05, Horizon College och C-594/13, ”go fair” Zeitarbeit) framgår det att vid uthyrning av personal är det själva personaluthyrningstjänsten som ska prövas mot bestämmelserna i artikel 132.1 i mervärdesskattedirektivet. Uthyrning av vårdpersonal är inte en tjänst som i sig utgör sjukvård och omfattas som huvudregel inte av undantaget från skatteplikt.

Uthyrning av personal ska bedömas självständigt utan påverkan av den verksamhet som köparen bedriver. Det innebär att det är fråga om uthyrning av personal oavsett vilka arbetsuppgifter som den uthyrda personalen ska utföra hos köparen. En säljare som ställer sin personal till en köpares förfogande tillhandahåller alltså inte vårdtjänster utan uthyrning av personal.

Det saknar betydelse i vilken företagsform som säljarens verksamhet bedrivs. Enligt Skatteverkets bedömning ska det vara samma tolkning av tjänsten när det är en enskild firma som säljer tjänsten, eftersom en enskild firma också kan ställa arbetskraft till en köpares förfogande. Det gäller även om det saknas anställda i den enskilda firman och det bara är företagaren själv som ställer sin arbetskraft till förfogande.

Om säljaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar är det en vårdtjänst. För att kunna tillhandahålla vården för egen räkning och under eget ansvar ska säljaren ha en egen organisatorisk struktur och inte vara inordnad i köparens organisation. Det betyder att det ska vara säljaren som driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten.

Med vårdmottagning menas sådana mottagningar som tillhandahåller vårdtjänster och dit en patient kan vända sig för att få vård eller har blivit remitterad. En vårdmottagning är till exempel ett sjukhus, en vårdcentral eller en enskild läkares mottagning. Det är den som driver vårdmottagningen som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten och som är patientens motpart.

Den som är anställd vid en vårdmottagning eller den som arbetar som inhyrd personal på en vårdmottagning är inte den som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten. Det räcker alltså inte att den inhyrda personalen självständigt inom vissa ramar kan tillhandahålla vård till patienterna. Så länge ansvaret gentemot patienten finns hos vårdmottagningen är det mottagningen som tillhandahåller vårdtjänsten som är undantagen från skatteplikt. Det saknar betydelse om vårdmottagningen genom avtal har möjlighet att i sin tur kräva ansvar gentemot säljaren som hyr ut personalen.

Tillämpning

Det nya synsättet ska enligt tillämpningsinformationen till ställningstagandet Uthyrning av vårdpersonal tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019. Detta innebär att beslut på initiativ av Skatteverket som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019