Sjukvården i förvandling

Nya Karolinska Sjukhuset

Just nu pågår ett omställningsarbete av gigantiska mått i den svenska sjukvården. Från att tyngdpunkten legat på de stora akutsjukhusen skall man nu ställa om till en sjukvård nära patienten. Sjukvården skall få nya s k närakuter som skall ingå i en förstärkt primärvård och man skall även utöka hemsjukvården.

För att möjliggöra en sådan omställning har man börjat varsla vårdpersonal vid de större sjukhusen. I Stockholm handlar det om ca 1350 läkare och annan personal. Inga sjuksköterskor skall dock vara varslade eftersom det råder brist på sjuksköterskor.

I Stockholm öppnar man ett stort antal närakuter som förväntas avlasta de stora sjukhusen och dessa patientflöden skall därmed minska.

Vad som däremot ökar kraftigt är trenden mot doktor digital och doktor på telefon. Även på
de olika apotekskedjorna har denna typ av vård snabbt slagit igenom trots kritik från flera håll. Från att ha erbjudit vaccinationer har nu flera apotek utökat med tjänster som t ex receptförnyelse och även i vissa fall läkare på plats.

Att man ökar tillgängligheten med vård per telefon och digitalt kan säkert vara bra vid t ex
förfrågningar men hur verksamhetens kvalitet på verkas när doktorn endast har kontakt med patienten per telefon finns det ännu inga studier som belyser.

Den privata vårdsektorn kommer med all säkerhet att påverkas av omställningsarbetet även om man inte är direkt berörd. Patienttrycket på den privata sjukvården kommer med all säkerhet att öka när turbulensen inom den offentliga vården ökar.

Sannolikt kommer även den vård som ges genom försäkringar att öka och sannolikt kommer även antalet direktbetalande patienter att öka.

Omställningsarbetet i landstingen har mötts av våldsamma protester och upprop från
personal som hävdar att man redan har för små resurser.

Mot bakgrund av att Sverige är ett av de länder som satsar mest per invånare på sjukvård kan det synas underligt att pengarna inte räcker till de resurser som vården anser sig behöva. Men Sveriges befolkning blir allt äldre och allt fler har kroniska sjukdomar. Detta är de ansvarigas förklaring till varför omställningen är nödvändig.