Är det slut på nedskärningar vi vården nu?

Just nu arbetar man för högtryck i den offentliga vården för att klara av att hantera Corona krisen och vi ser tydliga tecken på att sjukvården inte alls har den beredskap har den beredskap för att hantera kriser som samhället ställer krav på. De som arbetar i sjukvården gör nu helt fantastiska insatser för att klara av situationen. Resurser omprioriteras och
snabbutbildas, mer material anskaffas med okonventionella metoder och många intressenter samverkar för att lösa uppgiften.

Med facit i hand som man bör ha när den nuvarande krisen är löst bör hela frågan kring sjukvården organisation och vilka resurser som krävs tas upp till förnyad granskning så att vi tar höjd för att ge sjukvårdens kärnverksamhet de resurser man behöver för klara kommande utmaningar.

Insatserna bör för sjukvårdens del däremot koncentreras kring effektivitetshöjande åtgärder i administration och övrig försörjningsverksamhet. De resurser som då frigörs
kan överföras till sjukvården.